Danh sách lỗ hổng

Nhấn vào thẻ Lỗ hổng để truy cập giao diện Quản lý Lỗ hổng.

Vulnerabilities Management

Trạng thái của Lỗ hổng

Trạng thái lỗ hổng

Các lỗ hổng đã phát hiện được phân loại theo trạng thái hiện tại của chúng như sau:

  • Đang tồn tại: Các lỗ hổng đã phát hiện nhưng chưa được xử lý.
  • Đã khắc phục: Các lỗ hổng đã được xử lý khắc phục.
  • Không phải lỗ hổng: Các trường hợp được đánh giá là nhận diện sai.
  • Sẽ không khắc phục: Các lỗ hổng đã phát hiện nhưng khách hàng quyết định sẽ không xử lý khắc phục.

Thông số Lỗ hổng

Properties

Với mỗi thẻ Trạng thái lỗ hổng, các lỗ hổng sẽ được hiển thị với những thông tin như:

  • Mức độ nguy hiểm
  • Tên lỗ hổng: ví dụ Cross site scripting, hoặc CVE-2020-3452...
  • Vị trí lỗ hổng: ví dụ https://art.cystack.io/van-hoa-giai-tri/
  • Lần cuối phát hiện
  • Lần đầu phát hiện
  • Trạng thái: bấm vào trạng thái tương ứng để thay đổi trạng thái của lỗ hổng.
Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?