Xác minh chủ sở hữu

Sau khi thêm Website, khách hàng cần chứng minh quyền sở hữu của mình đối với Website đó, điều này nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng CyStack Web Security để thực hiện dò quét trên Website không vi phạm pháp luật.

Verify 1

Để xác minh quyền sở hữu đối với Website, vui lòng nhấn Xác minh trong cột Thao tác ứng với Website đó, sau đó lựa chọn một trong ba phương thức xác minh phía dưới. Quá trình xác minh thường được hoàn thành trong vài phút (trừ phương pháp xác minh bằng bản ghi DNS sẽ lâu hơn, có thể tới 48 tiếng). Sau khi hoàn thành xác minh, dấu tick xanh bên cạnh tên Website trong Danh mục Websites sẽ xuất hiện.

Xác minh bằng Meta tag

Sao chép và dán phần nội dung được cung cấp vào giữa cặp thẻ "header" trong mã nguồn trang chủ của website.

Vui lòng nhấn vào video bên trên hoặc link trong giao diện để xem video hướng dẫn.

Xác minh bằng file html

Tạo file với tên và nội dung như được cung cấp, hoặc upload file được cung cấp tại thư mục gốc của website (nhấn vào tên File trong giao diện để tải).

Vui lòng nhấn vào video bên trên hoặc link trong giao diện để xem video hướng dẫn.

Xác minh bằng bản ghi DNS

Tạo bản ghi DNS TXT với giá trị key/value như được cung cấp.

Vui lòng nhấn vào video bên trên hoặc link trong giao diện để xem video hướng dẫn.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?