Cài đặt Giám sát

Settings

Trong phần này khách hàng có thể lựa chọn các thiết lập và bật tính năng Giám sát bảo mật.

  • (1) Danh sách các Website dùng gói Monitoring.
  • (2) Tần suất quét (hàng ngày, mỗi 7 ngày, mỗi 14 ngày hoặc mỗi 30 ngày)
  • (3) Xác thực: nếu Website mà khách hàng muốn quét cần đăng nhập để sử dụng các tính năng, vui lòng lựa chọn hình thức Xác thực:
    • Basic: Điền Tên người dùng và Mật khẩu để truy cập tài khoản của Website cần quét
    • Cookie: Sao chép và dán thông tin Cookie vào ô bên cạnh
  • (5) Tên miền phụ ngoại lệ: Liệt kê những tên miền phụ được loại trừ khỏi quá trình Giám sát.

Sau khi chọn các cài đặt, bật nút Thao tác để kích hoạt tính năng Giám sát bảo mật cho website.

Bài viết này có hữu ích không?
Cần thêm sự trợ giúp?